Ứng Dụng Othena Hoạt Động Thế Nào

How it works Image

Bước 1    Ghi Danh Trên Mạng Othena

Các Bước Bạn Quý Vị Phải Theo:

 • Tạo một trương mục bằng cách nhấn vào “Fist Time User” Người sử dụng lần đầu tiên
 • Trả lời vài câu hỏi để biết chỗ đứng của bạn trên danh sách ưu tiên CDC
 • Đảm bảo cung cấp thông tin liên hệ của quý vị chính xác

Bước 2   Ưu Tiên Hóa Tại Phòng Chờ

Các Bước Bạn Quý Vị Phải Theo:

 • Xin vui lòng chờ chúng tôi liên lạc với bạn quý vị và làm hẹn
 • Khi tới lượt, bạn quý vị sẽ được cấp báo bằng điện thư (email) & apps
 • Bạn Quý vị không cần lo lắng- chỗ của bạn quý vị được bảo đảm- Chúng tôi sẽ liên lạc
 • Chúng tôi đang sắp đặt việc thông báo thời gian dự tính và vị trí trong hàng chờ
Prioritized Image

Appointment Image

Bước 3   Lấy Hẹn

Các Bước Bạn Quý Vị Phải Theo:

 • Thời biểu hẹn của bạn quý vị sẽ dựa trên số thuốc có sẵn và theo ưu tiên do cơ quan California Department of Public Health (CDPH) quy định
 • Nếu bạn quý vị cần hủy một cuộc hẹn, bạn quý vị có thể lấy cái hẹn khác mà vẫn giữ ưu tiên của bạn quý vị trong hàng chờ.

Bước 4   Vào nhanh có chuẩn bị và dễ dàng thông qua khâu đón tiếp

Các Bước Bạn Quý Vị Phải Theo:

 • Điền sẵn các câu hỏi tiền thanh lọc
 • Nhận mã số QR qua ứng dụng (app)
 • Vui lòng tới đúng giờ
Fast Arrival Image

2nd Shot Image

Bước 5   Mũi chích thứ 2

Các Bước Bạn Quý Vị Phải Theo:

 • Nhận cuộc hẹn theo dõi của bạn quý vị một cách tự động
 • Liều thứ hai sẽ có ưu tiên
 • Nhớ: Đến đúng giờ
Các Yếu Tố Chính Của Hàng Đợi Ảo Othena
Monitor Performance Icon

Giám Sát Quá Trình Thực Hiện

Othena sẽ đo lường thời gian chờ đợi ở trạm chích ngừa và theo đó sửa đổi việc thiết kế hàng chờ cho thích hợp

Appointment Icon

Biết Khi Nào Đến Lượt Bạn Quý Vị

Othena Kết Hợp Bạn Với Nhà Sản Xuất Thuốc Chủng. Khi Họ Có Thuốc Sẵn, Othena Sẽ Cho Bạn quý vị Biết Qua Điện Thư (Email),Thông Báo Khẩn Hay Tin Nhắn

Priority Icon

Ưu Tiên Dựa Trên Sự Lượng Giá

Thủ tục thanh lọc bạn quý vị trải qua khi ghi danh với Othena được dùng để xác định nhóm ưu tiên của bạn quý vị. Một khi nhóm ưu tiên của bạn đủ điều kiện, lượt của bạn sẽ căn cứ trên nguyên tắc ai tới trước được phục vụ trước.

Tôi muốn được thông báo khi tới lượt!

Tôi muốn ghi danh và gia nhập hàng chờ để được thông báo khi đến lượt tôi được chích.

Bấm Vào Đây Để Ghi Danh
Message background image